Отработените масла – опасен отпадък, който трябва да се рециклира!

Отработените масла са силно устойчив и токсичен отпадък. Маслата на минерална или синтетична основа са широко използвани в процесите по метал обработката, за охлаждането на двигатели, като масла за трансформатори или трансмисия и много други. Поради силно опасния характер на тези отработени масла, те трябва удачно да се рециклират и третират най-малкото.

Когато в едно отработено масло има странични продукти, замърсители и добавки, то става още по токсично и опасно! Тези опасни отпадъци са алармираща опасност за околната среда и водите. Те тровят човека, както и флората, и фауната в природата. Могат в съвсем малки концентрации да отровят токсично хранителните запаси на животните, както и средата им на живот. Отработените масла имат в състава си тежки метали и поли циклични въглеводороди от ароматен тип. Свойствата им са канцерогенни и мутагенни в голяма част от случаите.

Отработените масла – методи за рециклирането им
Рециклирането на отработените масла до голяма степен премахва опасните им свойства. Освен това от самото рециклиране се получават крайни продукти с ценна стойност, което е добре за икономиката на страната рециклираща ги. Проучванията сочат, че до 90% от отработените и дехидратирани масла, могат да бъдат успешно рециклирани. Те се превръщат в полезни продукти, като гориво или смазочно масло. В днешното съвремие технологиите за рециклирането на отработените масла се базират на методите по екстракция, дестилация с вакуум или хидрогениране.
Когато отработените масла се предават за последваща дестилация с вакуум, те трябва да бъдат предварително третирани, за да се утаят замърсителите в тях. Това се прави с цел избягването на корозиране и увреждане на оборудването за рециклиране. Следва процес по отделянето на водата и въглеводородите с лек характер в отработеното масло. Водата извлечена при третирането се отнася към пречиствателна станция за отпадни води, а въглеводородите се оползотворяват за горене или се продават под формата на продукт. След като вече едно отработено масло е обезводнено, то се дестилира в дестилационна конвенционална колона посредством вакуум или в изпарител за дизелово гориво и отделянето му. Вакуумното рециклиране на отработените масла разделя маслата на различни фракции за оползотворяване, като компоненти за промишлени, моторни или хидравлични масла.
Екстракцията на отработените масла е по-иновативен метод от вакуумната дестилация. Първоначално отработеното масло се третира с пропан и така се получава екстракция на стайна температура. Основно отработеното масло преминава през фаза на екстракция с разтворител, следва отделяне на фракции, дестилация с атмосфера, вакуумна дестилация и накрая фино филтриране на отработеното масло. Началната и предварителна екстракция цели неутрализиране на нежелани и опасни съединения в отработеното масло. Смесването с пропан, като разтворител има висока способност да селектира въглеводороди и да оставя настрана металите и другите замърсители в маслото. В съд за екстракция се отделят различните добавки на отработеното масло, като водата и частиците от твърд характер се преобразуват в   остатък под формата на асфалт.
Процеса по рециклиране на отработените масла, чрез хидрогениране включва предварителна филтрация на отработеното масло и смесването му със силно нагрят водород. Всичко това става в специална камера за смесване под високо налягане. Сместа, която е загрята се отделя благодарение на сепаратор, функциониращ на пара. А изпарителя поема утаената на дъното твърда фракция. Парата се подлага на каталитични реакции, в следствие на което получаваме подобрени химически въглеводороди. При този процес на рециклиране до цели 80% от смазочното масло, бива възстановено. В България има технологии и инсталации за рециклиране на отработените масла. От общо събраните отработени масла за рециклиране през 2013 година у нас, само 625 тона са изнесени за оползотворяване в чужбина, докато цели 12 хиляди тона са регенерирани у нас и 13 хиляди тона са оползотворени.

Консултация във връзка със събирането, начините на обработка и обезвреждане, транспортирането и почистването на отпадъци от всякакъв опасен тип -> Запитване за третиране на отпадъци

Вашият коментар

Съобразно GDPR, имейл полето и записването на вашето IP са деактивирани.

Без спам, моля...