Оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци от производствен тип.

Оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци от производството е процес на елиминиране опасността от вредното влияние на тези субстанции и вещества. Тъй като опасните отпадъци са различни видове и имат нужда от различни методи на транспортиране и съхранение, унищожение, обезвреждане и оползотворяване те биват третирани по различен начин. Основното обединяващо тези отпадъци от производствен тип е опасността, която имат за здравето на човешкия индивид и чистотата на околната ни среда. Всички класифицирани, като опасни отпадъчни продукти от предприятията трябва да бъдат последващо обработени според Закона за управление на отпадъци на Република България.

Често пъти самото предприятие се заема с тази отговорност, но обикновено практиката е фирма оторизирана за целите на оползотворяване и обезвреждане да бъде наета. Тези фирми могат да окачествят и класифицират отпадъка с опасен характер образуван от предприятията, да го опаковат или преопаковат при нужда и да го транспортират до депа за съхранение и последваща обработка. Понякога отпадъците биват третирани на местна площадка на самото предприятие, чрез химични или физични методи. Ето и някои методи за управление на специфични групи отпадъци.
Пестициди с изтекъл срок на годност и излезли от употреба – често пъти негодните и забранени вече за употреба пестициди стават причина за замърсяване на околната среда. За да се елиминира този риск се изискват правилни методи за съхранението на отпадъците от агрохимичен характер и последващата им обработка. Когато се събират опасните отпадъци от този тип, трябва и техните опаковки да бъдат събрани и последващо обработени. Това може да стане на територията на страната или извън нея в зависимост от естеството на пестицидите и възможностите на фирмата за обработката им. Освободени складови пространства за съхранение на пестициди и площта около тях често пъти е място, което трябва да бъде почистено и третирано. Обикновено в страната се ползват кубове от типа Б-Б, където вече обработените до твърдо състояние отпадъци от пестициди се съхраняват. Тези кубове или контейнери са от стоманобетон и се разполагат на открити площи. Площите могат да бъдат в непосредствена близост до самия склад или място на почистване, както и на определени за целта места от нормативната уредба на Закона за управление на отпадъците. Ако вида на отпадъците не отговаря на оползотворяване и обезвреждане в страната, то те трябва да се опаковат и транспортират извън нея за последваща обработка. Местата откъдето са иззети тези пестициди трябва да бъдат санирани по определен метод за изчистване.
Отпадъци с Полихлорирана бифенилна принадлежност – в тази група влизат ароматните въглеводороди, които са халогенирани.  Те влизат към групата на веществата с устойчив и органичен характер на замърсяване. Подобни на тях са ДДТ-то, фурана и диоксина. Тези вещества биват събирани и последващо обработвани според Стокхолмската конвенция в световен мащаб. Веществата от този тип са изключително опасни. Те не се разграждат биологично и заобикалящата ни околна среда лесно ги поглъща. Още повече могат да бъдат разнесени и разпространени на големи разстояния от мястото им на производство или употреба. Лесно проникват в кожата, чрез вдишване или с храносмилателната система у човека. Отпадъците от този тип биват събирани, преопаковани, транспортирани и предадени за оползотворяване и обезвреждане. Това включва и оборудване, което съдържа остатъчни следи от такъв тип вещества. Задължително от фирмата изпълнител се издава сертификат за обезвреждане на предприятието възложител.
Лампи с газов заряд и електронно оборудване – наредбата от 2006 година в Закона за управление на отпадъците поставя много изисквания не само към генераторите на електронни и газови отпадъци, но и към техните вносители и производители. Начините за събиране, оползотворяване и обезвреждане на този тип опасни отпадъци са или директно, чрез фирма оторизирана за дейността, или чрез организациите за оползотворяване. Оползотворимите части се преработват, а тези с опасен характер се обезвреждат. Категорията включва домакински електроуреди, устройства за комуникация, електрически и осветителни тела, и всякакъв тип електрически инструменти и играчки. Те биват съхранявани и последващо обработвани според законовата уредба.
Оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци от производствата подлежи на строг контрол не само от местните, но и от международните организации и власти.

Консултация във връзка със събирането, начините на обработка и обезвреждане, транспортирането и почистването на отпадъци от всякакъв опасен тип -> Запитване за третиране на отпадъци

Вашият коментар

Съобразно GDPR, имейл полето и записването на вашето IP са деактивирани.

Без спам, моля...