Опасни отпадъци от отпадъчните води и утаители за тях

Опасни отпадъци от отпадъчните води се пречистват и преработват по  метода на утаяването и механичното пречистване на смесите. Благодарение на тази методика в пречиствателните станции по-голямата част от едни по-едри и фини суспензии се утаява, под действието на силите на гравитацията. Според капацитета и производителността на пречиствателните станции има различни видове утаители, различни по технология схеми за пречистване и всичко това зависи и от нивата на подпочвените води в района на пречистване, както и от геоложките дадености.

Основно в схемите на пречиствателните станции за отпадни води, разпознаваме първични и вторични утаители. Характерно е първичните утаители да се монтират в началото на пречиствателния процес, непосредствено след пясъкоуловителите и служат, като средство за механично пречистване на отпадните води. Вторичните утаители се монтират в края на пречиствателния процес, след пречистването на отпадните води по биологичен път.
Освен на първични и вторични, утаителите се разделят на радиални, ламелни, вертикални, тръбни и хоризонтални – според посоката, по която се движи водата към пречиствателната станция и конструкцията на самите утаители. Размерите на самият утаител се определят според специфични особености. Така например за размера на един хоризонтален утаител се взима предвид необходимото време за утаяване, което ще е нужно. Освен времето се отчита и вероятния ефект от утаителя, както и максималното натоварване на повърхността му. За хоризонталните утаители и определянето на размера им се взима под внимание утайката, която не се разтваря във водата. Като цяло скоростта на утаяване и тази на пропускане на отпадната вода е еднаква. Нека разгледаме видовете утаители за опасни отпадъци от отпадъчните води малко по подробно.
Вертикални и хоризонтални утаители за опасни отпадъци от отпадъчните води
Вертикалните утаители обикновено се изграждат в по-малки по обем пречиствателни станции и средни такива. При тях нивата на подпочвена вода са значително ниски и се ползват резервоари за отпадъчни води от стоманобетон с квадратна или кръгла форма. Дъното на утаителя е конусообразно или подобно на пирамида, а водата се движи във възходящ поток. Извеждането на утайките става по тръба от чугун. Събирането им става в конусообразната част. Много бавно попадналата в утаителя отпадна вода се движи в посока противоположна на тази на утаените вещества.
Големите по размери пречиствателни станции за отпадни води използват главно утаители от хоризонтален тип. Тези утаители отново са стоманено бетонни резервоари, но с правоъгълни размери и са разделени на две секции. Едната секция е за  утаилите се суспензии, а другата за събиране на утайката и нейното уплътняване. В утаителната зона изплуват неразтворените опасни вещества в отпадните води и се осъществява самото добиване на утайката. И на входа, и на изхода на тези утаители се поставят прегради, които се потапят на около 0,25 метра дълбочина. Камерата за утайките е пресечена пирамида, която е обърната и има наклон от поне 45 градуса. За отвеждането на утайката при хоризонталните утаители могат да се ползват чугунени тръби, ерлифти или помпи на принципа на плунжера.
Радиални и ламелни утаители за опасни отпадъци от отпадъчните води
Радиалните утаители, също както вертикалните са приложими в пречиствателни станции с малки до средни размери. Те имат тяло от стоманено-бетон, което е кръгло и диаметъра му достига от 12 до 60 метра. Работната част, където се събират утайките е с дълбочина до 5 метра. Може да се подава отпадната вода централно в този тип утаители или периферно. Относно ламелните утаители, те се състоят от тънки плоскости (ламели). Те образуват модул, който може да е гладък, гофриран или вълнообразен. Камерата за утайки се намира в предната част на утаителя и в нея се събират отложените по елементите утайки.

Консултация във връзка със събирането, начините на обработка и обезвреждане, транспортирането и почистването на отпадъци от всякакъв опасен тип -> Запитване за третиране на отпадъци

Вашият коментар

Съобразно GDPR, имейл полето и записването на вашето IP са деактивирани.

Без спам, моля...