Опасни отпадъци – отпадъчните газове и пречистването им в скрубери

Опасни отпадъци, отпадъци от битов характер, замърсяване в голяма степен на обкръжаващата ни околна среда – проблеми, с които днешното общество изнемогва да се справи и търси все по-технологични и иновативни решения. Сред големите въпросителни за чиста околна среда, чист въздух в градовете и промишлените им зони – се оказва справянето с отпадъчните газове отделени при промишлената дейност на предприятия и заводи.

Затова съществуват редица технологии за оползотворяването на тези отпадъчни газове, за тяхното регенериране и превръщането им в енергиен източник или суровина. Съществуват и технологични системи за понижаването на концентрацията замърсени частици в отпадните газове. Подобни системи са скруберите, които контролират замърсяването на въздуха от индустриалното производство, като елиминират отпадните газове и улавят праховите частици във въздуха!

По своето устройство скруберите са обособена група от съоръжения за пречистването на въздуха от опасни отпадъци, които елиминират опасните компоненти с помощта на течност и процес на отмиване. С подобряването на технологиите, днес към скруберите спадат и съоръжения, чрез които киселинни газове биват отстранени, с помощта на добавен реагент в сухо състояние. Освен това с помощта на процеса кондензация, скруберите спомагат за възстановителните процеси по оползотворяване на енергия от горещи потоци с отпадъчен характер.

Опасни отпадъци от изхвърлените в атмосферата промишлени отпадни газове и пречистването им

Най-популярните методи за пречистване на отпадни газове с опасен характер от промишлена дейност – е мокрото им пречистване посредством скрубери. Има различни видове скрубери за мокро пречистване – те са влакнести, подвижни, с пълнеж или колони. Влакнестите скрубери много добре пречистват киселинни газове и ги улавят. За пълнеж се използват стомана, стъкло или пластмаса. Подвижните скрубери функционират посредством подвижни пластмасови сфери. Идеални са за опасни отпадъци под формата на газове, които образуват големи отлагания или съдържат големи количества прах. Скруберите с колони за пречистване на отпадни опасни газове се използват най-често при абсорбцията на силно миришещи вещества, киселинни газове и серни диоксиди.

При мокрото пречистване на замърсените частици във въздушния поток на отпадните газове от производството, се осъществява обмен на маси. Тоест ползвания разтворител най-често вода обменя масата си с разтворимия газ. Разпознаваме химическо и физично пречистване на отпадните газове, чрез мокро пречистване. При физичното пречистване до голяма степен се осъществява оползотворяване на елементите в газа, докато при химичното се цели отстраняването и ограничаването на газообразните съединения. Освен вода, при мокрото пречистване на отпадните газове посредством скрубери, се използват разтворители като киселинни разтвори, алкални такива, органични разтворители и други. Избора на разтворител зависи от замърсителите, които е нужно да бъдат отстранени и елиминирани! Когато става въпрос за неорганични съединения, скруберите са удачната крайна техника за контрол на замърсените емисии. Колкото повече контактни повърхности има налице в процеса по пречистването, толкова повече опасни отпадъци под формата на газове биват елиминирани. За целта отношението и пропорциите на течност/газ трябва да са високи, температурите по-ниски, а концентрацията на газовият поток много висока.

Основните предимства на скруберите за мокро пречистване са изключително висока ефективност, широк спектър на приложимост, сравнително стабилна и лесна за инсталация система. Основния недостатък на този тип пречиствателни системи за опасни отпадъци генерирани под формата на газове от промишлена дейност, остава периодичната подмяна на използваната течност (вода или химикали), поради изпаряването й. Съществуват форми на скрубери за пречистване на отпадъчни газове от производството, посредством мокро пречистване и разграждане на био основа. Наричаме ги биоскрубери и с помощта на микроорганизми в абсорбцията на водния поток се постига окисляване на вредните газове. Като цяло замърсяването на въздуха с опасни отпадъци отделени от отпадъчните производствени газове е проблем номер едно за цялото човечество. Този проблем тепърва ще претърпява промени и технологиите за пречистване ще стават все по-иновативни и прецизни.

Консултация във връзка със събирането, начините на обработка и обезвреждане, транспортирането и почистването на отпадъци от всякакъв опасен тип -> Запитване за третиране на отпадъци

Вашият коментар

Съобразно GDPR, имейл полето и записването на вашето IP са деактивирани.

Без спам, моля...