Опасни отпадъци и третирането на отпадъците от пластмаса

Опасни отпадъци и третирането на опасните отпадъчни материали от пластмасата! За какво става въпрос, как в световен мащаб страните се справят с проблема? По какъв начин пластмасата може да бъде оползотворена, обезвредена и полезните вещества в нея да бъдат повторно употребени, така че световните природни ресурси да бъдат пощадени?

На повечето от тези въпроси ще ви отговорим в следващите редове на материала, но все пак е добре да се каже, че опасните отпадъци в страните от Европа и развития свят представляващи пластмаса значително намаляват и генерираните количества се овладяват прилично. У нас има редица рентабилни фирми за обезвреждането на опасни отпадъци и те действат напълно законово, притежават необходимата технологична база, модерни депа за съхранение, инсталации за обработка на отпадъците и най-важното мониторингът на отделените опасни вещества е на много високо ниво. Сега нека видим, как се третират опасните отпадъци от пластмаса и в какво могат да се превърнат оползотворявайки ги?

Опасни отпадъци от пластмасов характер и оползотворяването им под формата на разнообразни горива

За нещастие, колкото и усилия да се правят в посока намаляване потреблението на пластмасови изделия – днес те се използват с над 60% повече, отколкото сме го правели в средата на миналия век. Днес световното годишно потребление на пластмаси достига колосалната цифра от 100 милиона тона. Това означава главно две неща – черпи се извънредно много природен ресурс и неимоверно се генерират много повече опасни пластмасови отпадъци. Единственият шанс да се справим с проблема, независимо дали сме сред развитите икономически държави или сред тези с по-малък икономически ръст – е рециклирането на пластмасите в посока на тяхното повторно оползотворяване и превръщане в ресурс. По този начин този силно опасен отпадък от бита и индустрията бива екологично съобразно обезвреден, оползотворен и рециклиран за последваща употреба.

Един от големите проблеми в света днес е ефекта от парниковите газове и загубата на природни ресурси. И двата проблема могат да бъдат частично решени благодарение на рециклирането на отпадните опасни отпадъци от пластмаса в дизелово гориво. Така пестим природни ресурси и намаляваме емисиите на парниковите газове изпуснати в атмосферата. За производството на надеждни горива, пластмасата е идеалният отпаден ресурс. Тя има изключително ниско съдържание на влага, за разлика от биомасата и отпадъчните кухненски материали. При изгаряне дава високи нива на топлина, а наличностите както вече споменахме са огромни за момента. Методите и технологиите, обаче за рециклирането на опасната пластмаса са много различни. Избират се възможно най-неопасни отпадъчни пластмаси, понеже тези съдържащи азот, серни съединения, халогенни вещества са много опасни за човека и изискват постоянен мониторинг, за отделяните при изгарянето вредни емисии. Предварително опасните отпадъци от пластмаса се разделят, третират и се подготвят на подходящата температура, за да дадат енергия. Освен получено течно, твърдо, газообразно гориво – се получават и опасни летливи газове, дънни утайки и пепел. Съществува възможност за корозиране на използваното технологично оборудване, ако се използват много опасни по състав пластмасови материали.

Най-лесния начин да се оползотворят опасните отпадъци от пластмасов тип – е използването им, като горивен материал за така наречените Доменни пещи в тежката индустрия със стомана. За тези отпадъчни пластмаси, обаче е много важно да са събрани и селектирани, така че да дават постоянно високо качество на горенето и да нямат примеси на хлор, който значително ще влоши качеството на обработваната стомана. Освен в стоманената индустрия за горивен материал, опасните отпадъци от пластмаса могат да служат и за гориво в пещите на заводите за цимент. Те трябва да са предварително сортирани, надробени с шредер и третирани, така че хлора в тях да е изчезнал. За някои обемни пластмасови отпадъци, като полистирена например се налагат и предварителни процеси на компактиране, посредством разтваряне или топене. Пластмасовите отпадъци от бита с частично безопасен характер могат да се горят и в инсинератори, за получаването на топла вода или пара за нуждите на индустрията.

Консултация във връзка със събирането, начините на обработка и обезвреждане, транспортирането и почистването на отпадъци от всякакъв опасен тип -> Запитване за третиране на отпадъци

Вашият коментар

Съобразно GDPR, имейл полето и записването на вашето IP са деактивирани.

Без спам, моля...