Опасни отпадъци – често задавани въпроси

В промишлеността и бита човек се сблъсква с всякакъв род отпадъци. Но когато става въпрос за опасни отпадъци, с тях той трябва да е особено внимателен. Нещо повече – те изискват конкретна, посочена в закона регламентирана дейност. Тази дейност разбира се, не се осъществява с подръчни пособия и общи познания, а напротив – поема се от оторизирани за това специализирани фирми за опасни отпадъци. Най-често те се наемат за събиране и складиране, включително и временно складиране на опасни отпадъци, а също така и за тяхното преработване.

Както виждате, опасните отпадъци съвсем не са просто отпадъци, които изхвърляме. За да запазим природата чиста и да опазим околната среда в норми, без да ѝ вредим, ние сме длъжни да се уповаваме на такива фирми. Какво още обаче трябва да знаем за тях? Какво ни убягва в опознаването на опасните отпадъци? Още днес ще си дадете отговор и на тези въпроси. Всъщност сега и нагледно, ще ви представим най-често срещаните и задавани въпроси, свързани с опасните отпадъци.

Какво представляват опасните отпадъци?
Това са такъв вид отпадъци, които са вече негодни или все още годни за използване, но с изключително висок риск за околната среда, здравето на човека вещества и материали, които следват да бъдат преработени по законоустановения за това начин. Те може да представляват пестициди, утайки, цели части от предмети, бои и лакове, както и други типове остатъци от строителната или индустриалната дейност.

Какво позволява на една фирма да се занимава с опасни отпадъци?
На първо място, това е нейното разрешително и лиценз. Те се издават след щателна проверка, дали дадената фирма има екипа, оборудването и знанията (техники и методи от типа на ноу-хау и усвоени утвърдени вече стандарти за дейността) за самото събиране и преработване на отпадъците.

Какво означава да се преработят опасните отпадъци?
В повечето случаи става въпрос за тяхното обезвреждане. Казано накратко: отпадъците могат да бъдат съхранени в техния вид или форма, а също така и количество, за определен период от време, но да е сведен до минимум рискът, който те създават за обществото и околната среда. Друг тип преработка обаче би могла да включва и последващото използване на самите отпадъци за целесъобразни нови цели.

Може ли сами да се справим с опасните отпадъци и защо?
Не можете, защото нямате не само знанията и оборудването, но и защото законът е предвидил солидни глоби и друг тип наказания за дейности, свързани с опасни отпадъци без необходимата за това квалификация и разрешително.