Опасни отпадъчни газове от летливи органични съединения

Опасни отпадъчни газове се получават и от летливи органични съединения. По своята същност летливите органични съединения се различават от метана и влизайки в реакция с азотен оксид при силна осветеност отделят окислител на фотохимична основа. Летливи органични съединения може да се получат в следствие дейността на органична или химическа промишленост, поради естествени процеси, заради термични обработки, при транспорта или обработката на течните горива, заради рафинерии или пък ползването на органични разтворители. Летливите органични съединения са много опасни по своята същност.

Те често пъти са източник за образуването на токсични окислители във въздуха, като тропосферния озон и са опасни за човешкото здраве, за растенията и околната среда. Дори голяма част от летливите органични съединения са мутагенни, канцерогенни и опасно токсични. Поради всички тези причини опасни отпадъчни газове от летливи органични съединения трябва удачно да бъдат третирани и обезвреждани.
Опасни отпадъчни газове от летливи органични съединения – необходими мерки за обезвреждане
Като цяло управлението на разтворителите до голяма степен би овладяло процеса по изпускането на подобен тип летливи съединения от органичен тип. Обаче, докато изразходваните разтворите могат да бъдат следени в определена степен, то изпуснатите просто бегло могат да се преценят. Така погледнато всички инсталации по пречистване и третиране на опасни или неопасни отпадъци трябва да вземат мерки за овладяване изпускането на подобен тип вещества. Това трябва да направят и производствените, както и промишлените източници. Мерките са разделени на първични, вторични и крайни структурни мерки. Всички нови и съществуващи вече стационарни обекти е необходимо да прилагат посочените мерки – стъпка по стъпка.
Първичните мерки за справяне с органичните летливи съединения основно се състоят в ограничаване използването на материали с високо съдържание на органични разтворители в производствата. По ясно казано продукти, като обезмаслители, бои и мастила трябва да не съдържат органични разтворители. Или при използването им в производството да бъдат внедрени обезмаслителни затворени камерни системи. По правило производството на бои и продукти от сорта с нулево съдържание на органични разтворители е най-добрия първичен метод.
Вторичните мерки се прилагат, когато първичните не са достатъчно резултатни или прилагането им на практика е невъзможно. Тези мерки включват окисление на термична основа, където летливите органични съединения се оползотворяват с енергийна насоченост. За съжаление подобен тип вторично оползотворяване е почти невъзможно, поради ниските концентрации на подобен род органични съединения от летлив характер. Реактора, който окислява трябва да работи самостоятелно без допълнително гориво, но затова са необходими много високи концентрации на летливи органични съединения. Окислението и справянето с подобен род опасни замърсители може да бъде освен термично и каталитично. Разлагането на опасни отпадъчни газове от летливи органични съединения по термичен начин става рекуперативно или регенеративно. Температурата е около 750 градуса и до 70% топлинната енергия се възстановява. Топлообменниците при регенеративната топлинна окислителна система са керамични. Така постоянно имаме налице подгряване и охлаждане.
За каталитичния окислителен метод  се ползват катализатори, като родий, платина или паладий. Това позволява окислението на опасни отпадъчни газове от летливи органични съединения да става при по-ниска температура. Освен каталитично и термично разлагане, силно токсичните опасни отпадъчни газове от летливи органични съединения,  могат да се разлагат по методите на кондензацията, на мембранното разделяне, на биологичното разлагане или поглъщането с помощта на активен въглен, както и на зеолит. Биологичното разлагане се прави с помощта на скрубер или биофилтър, докато при кондензацията летливите органични съединение се охлаждат до точка на оросяване. Поглъщането с активен въглен или зеолит има определен капацитет, затова при насищане е нужно последващо възстановяване на активното вещество. Мембранното улавяне и унищожаване на опасни отпадъчни газове от летливи органични съединения използва органични мембрани, които са селектирани.

Консултация във връзка със събирането, начините на обработка и обезвреждане, транспортирането и почистването на отпадъци от всякакъв опасен тип -> Запитване за третиране на отпадъци

Вашият коментар

Съобразно GDPR, имейл полето и записването на вашето IP са деактивирани.

Без спам, моля...