Износ и превоз на опасни отпадъци.

Износ и превоз на отпадъците с опасен характер в страната ни са взаимно свързани и широко застъпени понятия. Поради все още липсата на съвременно изградени съоръжения и инсталации в България, голяма част от опасните ни отпадъци генерирани на територията на страната биват изнасяни за последваща обработка, обезвреждане, рециклиране и оползотворяване. Въпреки доста високите цени по-голямата част от опасните ни отпадъци да не кажем всички, като батерии, пестициди, радиоактивни отпадъци, електрически такива и други масово се изнасят в Швейцария, Германия и Франция. Там съоръженията за обработката и рециклирането им са сертифицирани по всички Европейски стандарти и сертификат за ISO качество е на лице. Нека проследим какво представлява една процедура по износ и превоз на опасни отпадъци от страната към други страни членки на Европейския съюз.
За начало всички опасни отпадъци генерирани от бизнеса се събират и транспортират до специално упоменати и изградени за целта депа за съхранение. Това събиране, класифициране и транспорт на отпадъци се извършва от наети специализирани фирми. Те са регистрирани по законовите разпоредби за управление на опасните отпадъци заложени в Закона за управление на опасни отпадъци. Обикновено регистрацията се извършва в местното управление на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Всички фирми от този регистър са свободни да извършват дейност по събирането, извозването, временното съхраняване и износа на опасни отпадъци. Износа е насочен към предприятия, които са лицензирани за рециклирането, обезвреждането и оползотворяването на подобен тип отпадъци, и са разположени на територията на Европейския съюз. В страната не са налице екологични и природосъобразни методи за последващата обработка на тези опасни вещества и затова те се изнасят. Фирмите превозвачи и временно съхраняващи  опасни отпадъци изнасят част от тях при събирането на определени количества от веществата по групи. Обикновено тези фирми имат сключени дълготрайни партньорства с утвърдени и лицензирани фирми в страните, в които изнасят. Така процеса по изнасянето е канализиран и могат да се управляват количествата опасен отпадък правилно. Износ и превоз се прави, като се спазват правилата в нормативните актове относно тази дейност в Закона за управление на отпадъците. Наредбата за случаите, за които се изисква транзит, износ  и въвеждане на опасни отпадъци в други страни членки на съюза, урежда тези въпроси. Освен нея се вземат пред вид и разпоредбите на Европейския Парламент относно тези превози. Когато от даден код отпадъци с опасен тип се натрупат значителни количества, то те се транспортират за последващата им обработка извън страната. Съгласно наредба 3 от местното законодателство се класифицират и кодовете опасни отпадъци. За превоза обаче са нужни трансгранични документи съпътстващи превоза и осигуряващи разрешение на превозвача на опасни отпадъци да ги превозва извън страната. Ако предаването на опасни отпадъци е в страната е нужно само сключен договор за превозването им към инсталация за последваща обработка на лицензиран оператор. За износ и превоз обаче са нужни следните неща:
Сключен договор с лицензиран оператор по оползотворяване, рециклиране или унищожаване;
Получаване на разрешение по установения ред за трансграничен превоз на опасен товар;
Попълнения документ за превоз на опасния товар се изпраща на оператора на инсталацията, в която ще постъпят опасните отпадъци, на държавните органи на страната, в която се намира съоръжението и на органите на всички страни, през които ще премине товара.
Фактически износ и превоз на опасните отпадъци.
Получаване на сертификат за оползотворените, обезвредени или рециклирани опасни отпадъци с печат и подпис на приелото ги инсталационно съоръжение.
Опасните отпадъци са невидима част от ежедневието ни, били те от бита или от генераторите им в производствената, опаковъчна или магазинна мрежа. Истината е, че ако не се направи нищо по въпроса за нарастващото им количество в глобален мащаб, то последствията за човека и обкръжаващата го среда няма да са добри меко казано. Пътят който България трябва да извърви за целта е доста дълъг и е свързан, както с икономически, така и с чисто човеко-психологически фактори и настройки.

Консултация във връзка със събирането, начините на обработка и обезвреждане, транспортирането и почистването на отпадъци от всякакъв опасен тип -> Запитване за третиране на отпадъци

Вашият коментар

Съобразно GDPR, имейл полето и записването на вашето IP са деактивирани.

Без спам, моля...