Инсталации за изгаряне на опасни отпадъци и необходимия за това мониторинг

Инсталации за изгаряне на опасни отпадъци са основно средство за справяне с опасните отпадъци в редица страни. Според редица проучвания годишно, чрез инсинератори се обезвреждат и унищожават над 300 милиона тона опасни отпадъци по света. Броя на този тип инсталации за изгаряне наброява над 2400. С оглед на тази мащабност, директивите на Европейския съюз за мониторинг на този тип инсталации са строги.

Според тях трябва да се следи много точно, количеството на вредните за околната среда и човека отделени газове във въздуха, нивата на замърсителите в почвата, както и тези на попадналите замърсители във водите. Именно системите за мониторинг на изгарящите инсталации за опасни отпадъци, ще гарантират безопасната им работа по обезвреждане на токсичните течни или твърди вещества с опасен характер.
Според директивите на съюза, всички страни имащи подобен род инсталации за изгаряне на опасните отпадъци, трябва да притежават съвременни автоматизирани измервателни системи. Те работят съвместно със стационарни уреди и отговарят на изискванията по стандарт EN14181. Главните параметри на замърсяване, които трябва да бъдат следени в следствие на изгарянето са: нивата на серни и азотни оксиди, въглероден оксид, нива на прах, хлороводород, органичен водород и флуороводород. Все пак това са само една малка част от вредните химични съединения, които могат да се образуват, при изгарянето на едни опасни отпадъци. Затова мониторингът при инсталации за изгаряне на опасни отпадъци трябва да е постоянен и поне на всеки половин час да се дават измервателни показатели, които да бъдат засичани и анализирани.
Най-голямо значение за вида на отделените вредни емисии, в следствие на този процес, имат вида и изграждането на инсталацията за изгаряне, както и вида на пречиствателните й съоръжения. Освен това най-определяща е ролята, все пак на вида изгарян отпадък. За разлика от битовите отпадъци, изгарянето на опасни отпадъци, генерира значително по-голямо количество вредни газове. Това зависи и от средната температура за изгарянето на вида отпадък. Най-подходящите и безопасни системи за изгаряне по този метод са системите ползващи методите на газификация, изгаряне чрез обогатен кислород и пиролиза. При тях се  отделят най-малко вредни емисии за околната среда и човека.
Инсталации за изгаряне на опасни отпадъци и същност на мониторинга
Методите за мониторинг в съвременните системи за изгаряне на опасни отпадъци са подобни, да не кажем еднакви. Като цяло мониторинга започва с взимането на малка проба от отпадъчните газове при изгарянето. Това се прави с помощта на помпа. Самата проба се разрежда с чист въздух, защото е лепкава, гореща и мокра. Транспортирането на разредената вече проба се прави автоматично до различни анализатори, в системата за проследяване. Така всеки анализатор обработва данните от пробата и ги предава на общата система за контрол, която ги записва.
Съществува и друг метод за взимане на проба и мониторинг при системите за изгаряне на опасни отпадъци. При него разреждане на пробата няма и така може адекватно да се измери нивото на кислород в нея. Самата проба директно се предава по топла линия и достига измервателното устройство. Тя преминава през филтър за твърди частици и се изсушава. Като цяло най-съвременния метод за измерването на вредните емисии от инсталации за изгаряне на опасни отпадъци е, чрез инфрачервена светлина. Именно, чрез тази светлина се установяват молекулите с отделените газове, отчита се концентрацията на всички вещества в тях и то едновременно, а не поотделно. Много важно при мониторинга на инсталации за изгаряне на опасни отпадъци и вредните емисии отделени от тях е следенето температурата на пробата. Ако температурата надвиши 180 градуса се рискува свойствата на газа от физичен и химичен характер да бъдат променени и резултатите да са неверни.

Консултация във връзка със събирането, начините на обработка и обезвреждане, транспортирането и почистването на отпадъци от всякакъв опасен тип -> Запитване за третиране на отпадъци

Вашият коментар

Съобразно GDPR, имейл полето и записването на вашето IP са деактивирани.

Без спам, моля...