Фирми за опасни отпадъци – практическото справяне с рециклирането и оползотворяването на тези отпадъци у нас

Фирми за опасни отпадъци в България има достатъчно на пазара. От тази гледна точка те могат да обхванат голяма част от индустриалните генератори на опасен отпадък и да поемат значително по-малкия дял от събрани битови опасни отпадъци в страната.

Проблема е, че голяма част от тези фирми използват остарял модел на работа и са в противоречие с Европейските стандарти за качествена работа в бранша. Опасните отпадъци са разнообразни. Те са класифицирани по видове, степени на опасност и законово трябва да се обработват, събират и опаковат, както и транспортират по специфичен начин. За да се справи страната ни със събрания опасен отпадък у нас – освен законови строги мерки и контрол е нужно модернизиране на депата за съхранение, на инсталациите за обработка на опасните отпадъци и методите им за рециклиране и оползотворяване. Нека видим, какви са добрите практики в тези насоки и кой може да ни ги предложи?

Фирми за опасни отпадъци – рециклиране, унищожаване, транспортиране извън границите на страната

В зависимост вида опасен отпадък той бива подобаващо събиран, разделян и чак тогава се преминава към процесите по неговото депониране, рециклиране и изгаряне за евентуално унищожение. Например битовия опасен отпадък се събира напълно разделно от неопасния и за целта се изграждат все повече стационарни и мобилни пунктове в цялата страна. Остарялото електрическо и електронно оборудване се събира на едно място в специално обособени пунктове на магазините или заводите произвеждащи го. Отпадъка с опасен характер от медицински характер се събира по съвсем различен начин, разделно от всеки друг опасен отпадък. След, като всеки специфичен опасен отпадък бива разделно събран, той следва да се опакова подобаващо и да се оцени може ли да бъде рециклиран и унищожен в страната или се налага износа му до надеждна инсталация в други европейски страни.

Разделното събиране на отпадъците, като цяло позволява отделянето на различните компоненти в тях, разделянето им на опасни, неопасни и възможни за последващо възобновяване и употреба. Добре икономически развитите държави имат строга и работеща политика за рециклирането и разделното събиране на отпадъка от индустрията и домакинствата. Ако отпадъците се депонират на място, където се смесват и в тях има опасни компоненти и вещества, то напълно е възможно да се осъществят опасни химични реакции и инфилтрата в депото да съдържа токсични вещества, които биха застрашили екологичната безопасност на района – води, почви и въздух. Затова задължително във всяко депо от съвременен тип у нас е задължително да има надеждна система за мониторинг на инфилтрата и опасните вещества в него, във въздуха около депото и в подпочвените води – независимо дали депото съхранява опасни отпадъци или неопасни такива. Много често в подобни депа фирми за опасни отпадъци извършват сигурно и контролирано изгаряне на отпадъците преминали механична обработка и отделяне на частите за рециклиране от тях. При изгарянето в инсенератори се извършва строг мониторинг на отделяните при горенето вредни емисии, като в остатъчната дънна пепел от горенето също се съдържат вредни вещества и те трябва да бъдат последващо удачно обработени заради безопасността на околната среда в района.

Фирми за опасни отпадъци, като Екохимснаб ЕООД са надежден партньор на много индустриални и битови клиенти, държавни институции. Те работят единствено с професионално обучени кадри, поддържат висока степен на иновация в използваните депа за съхранение на отпадъка, в инсталациите за унищожението или оползотворяването му. Третирането на отработените масла, на акумулаторните батерии, на болничния отпадък е много сложен процес. Така например само литър отработено масло, което не е подобаващо реновирано, може да замърси въздуха, който дишаме за цели три години! Регенерацията на отработени масла от своя страна дава базови масла, пречистени от опасни компоненти и годни за повторна употреба. Рециклирането на акумулаторни батерии е препоръчително от екологична гледна точка, спестява ресурси, финанси на фирмите ползващи ги и намалява нивата на опасни отпадъци у нас. Автоклавите за изгаряне на медицински предварително обработени механично опасни отпадъци, са най-често използвани у нас от фирми за опасни отпадъци. Така се премахва риска от патогенна зараза и опасните компоненти на отпадъците са обезвредени. На практика у нас все по-добре се справяме с рециклирането и оползотворяването на опасни отпадъци, но все още ни липсва широка иновативна механична база за целта!

 

 

 

Консултация във връзка със събирането, начините на обработка и обезвреждане, транспортирането и почистването на отпадъци от всякакъв опасен тип -> Запитване за третиране на отпадъци

Вашият коментар

Съобразно GDPR, имейл полето и записването на вашето IP са деактивирани.

Без спам, моля...