"Еко Инвестмънт България" ЕООД

Професионален опит

"Еко Инвестмънт България" ЕООД притежава богат професионален опит в сферата на управлението на опасни отпадъци. Нашият екип ще Ви предложи оптимални решения, изцяло съобразени с действащото национално и европейско законодателство, в областта на управлението на опасни отпадъци.

Квалифициран екип

Екипът ни е изграден от специалисти, притежаващи необходимото образование и квалификации с дългогодишен практически опит в областта на екологичните дейности и експертизи, управлението на околната среда.


Услуги

"Еко Инвестмънт България" ЕООД предлага на своите клиенти комплексно, екологосъобразно и законно решение на всеки техен проблем, свързан със събирането и транспортирането - опаковане, товарене, превоз на опасни отпадъци.

 • предаване на опасни и неопасни отпадъци за последващо третиране;
 • съхраняване на опасни и неопасни отпадъци;
 • транспортиране - опаковане, товарене и превоз;
 • предаване на генерираните опасни и неопасни отпадъци за оползотворяване и обезвреждане.
 • пълна подготовка на необходимата документация;
 • експертно обслужване с консултантска дейност в полза на клиентите.
Събиране и транспортиране на опасни отпадъци
transportirane na otpadaci

Дружеството извършва дейности по събиране и транспортиране на опасни отпадъци, генерирани от юридически (фирми, предприятия, организации) и физически лица.

Разполагаме с депо за събиране и транспортиране на опасни отпадъци от нефтопродукти. Притежаваме разрешително за транспортиране и събиране на опасни отпадъци, издадено от МОСВ.

Дружеството е в състояние да събира и транспортира всякакви отпадъци от нефтопродукти и замърсени горива, отработени масла, дънни утайки от резервоари, замърсени почви с нефтопродукти, утайки от пречиствателни станции, азбест и много други опасни отпадъци.

Технологиите, които използваме, са по наш патент и разполагаме с най-необходимата техника. Нашето депо за временно съхранение на опасни отпадъци се намира в близост до гр. Силистра. В момента тече процес по изграждане на инсталация за обезвреждане на опасните отпадъци.

Временно съхранение на опасни отпадъци
syhranenie na otpadaci

Ние можем да извършваме дейности по временното съхраняване на опасни отпадъци до извършване на която и да е от последващите операции по оползотворяване или обезвреждане. Временното съхраняване се извършва на площадка, намираща се в село Калипетрово, община Силистра. Площадката се намира на около 5 км южно от гр. Силитра в бившия ДАП Калипетрово, на площ от 5951 кв. метра. Изградена и обособена, съобразно всички европейски и български нормативни изисквания по отношение на съхранението на опасни отпадъци.

Дружеството "Еко Инвестмънт България" ЕООД съвместно партньорски фирми, активно се занимава със събиране, транспортиране, временно съхраняване и износ за оползотворяване, рециклиране и обезвреждане в лицензирани предприятия в ЕС на такива отпадъци, за които не са налице възможности за екологосъобразно оползотворяване, рециклиране и обезвреждане в страната.

Основната част от опасните отпадъци, които "Еко Инвестмънт България" ЕООД събира на територията на страната, се предават на съоръжения и инсталации за обезвреждане или оползотворяване, разположени на територията на страни членки на ЕС, притежаващи разрешения за извършване на съответните дейности и сертифицирани по ISO.

Професионална и комплексна услуга при работа с азбест
azbest

Дружеството предлага на своите клиенти професионална и комплексна услуга при работа с азбест и последващо законосъобразно управление на отпадъци, съдържащи азбест.

Ние разполагаме с обучен персонал, съобразно изискванията на Наредба №9 от 04.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа, притежаващи удостоверения за работа с азбест и лични медицински досиета.

Притежаваме административен капацитет за изготвяне на: Планове за БЗР с азбест, Заявления за издаване на разрешително от РЗИ и РИОСВ, Уведомления до Инспекция по труда, РЗИ и РИОСВ, Обозначаване на зони, помещения и временни работни площадки, съобразно Наредба №9 от 04.08.2006 г. и Закона за здравето.

В състояние сме да извършим демонтаж, събиране и опаковане на азбест, съдържащи материали в собствени специализирани съдове, което е част от подготовката за транспортиране на опасните материали.

Дружеството разполага с Разрешително за дейности с отпадъци, съобразно изискванията на чл.35 от Закона за управление на отпадъците, издадено от МОСВ-РИОСВ в гр. Русе, което дава право на "Еко Инвестмънт България" ЕООД да приема за последващо управление или депониране, азбест съдържащи материали и за които имаме законосъобразни и екологосъобразни решения за обезвреждане или депониране.

Предоставяме на клиента всички изискуеми документи, доказващи обезвреждането с цел освобождаване от отговорността по чл.7 от Закона за управление на отпадъците.

Съхраняване и оползотворяване на утайки

Отпадъчните води от промишленото производство и битовата дейност, трябва да се пречистват, за да не предизвикват замърсяване на околната среда и чистотата ѝ. Пречистването се извършва с пречиствателни станции посредством биологични, химични или физични методи. Водите се пречистват от утайките и вредните микроорганизми, живеещи в тях, но утайките, които оставят, се натрупват във водоизточниците и канализациите. "Еко Инвестмънт България" ЕООД предлага адекватно решение на този проблем, като съхранява, оползотворява и предава за обезвреждане утайките, съдържащи опасни и неопасни отпадъци.


Консултации

Екипът на "Еко Инвестмънт България" ЕООД предлага експертни консултантски услуги, като съдейства при решаване на проблеми, свързани с околната среда. Всяка дейност по управлението на отпадъците е съпроводена с изготвяне на необходимата документация. Тя включва: изготвяне на работни листове за класификация на отпадъци, изготвяне на отчетни книги, фирмени програми за управление на отпадъци, годишни отчети, попълване на отчетни книги за дейности с отпадъци и много други.

Като специалисти в тази област, ние Ви предлагаме консултантски услуги, свързани с изготвяне на ОВОС (Оценка на Въздействието върху Околната Среда), изготвяне на цялата необходима документация, съгласно изискванията на екологичното законодателство на Република България, консултантска дейност и съдействие за управлението на генерираните опасни и неопасни отпадъци.

Можете да разчитате на "Еко Инвестмънт България" ЕООД за:
 • изготвяне на работни листове и отчетни книги;
 • изготвяне на фирмени програми за управление на отпадъците;
 • изготвяне на регистрационни документи, разрешения и лицензи, свързани с дейности по управление на отпадъците;
 • следене на срокове и подготовка на месечни и годишни отчети за отпадъци към държавни институции.
 • отстраняване на несъответствия по предписания и констативни протоколи;
 • изготвяне на отчети към организации по оползотворяване на отпадъци и опаковки;
 • следене на месечни количества, генерирани и предадени отпадъци до крайни преработватели и организации по обезвреждане и оползотворяване.

Ценовата политика се определя в зависимост от характеристиките, кода и количеството на всеки отпадък. Клиенти на фирмата са юридически лица – фирми, общини, неправителствени организации и други.

Отпадъци – Кодове


Разрешителни

"Еко Инвестмънт България" ЕООД притежава необходимите лицензи и разрешителни за транспортиране на опасни и неопасни отпадъци със специализирана техника и квалифициран персонал.


Контакти

Карта

Google карта


Запитване за третиране на отпадъци

Изтеглете идентификационен документ за опасни отпадъци - Приложение № 8